Sprawdź jak nasze rozwiązanie działa w sieci restauracji Manekin
Manekin

Regulamin

§ 1. DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Usługodawca: oznacza administratora Serwisu, którym jest:
  Menu.pl SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gabriela Narutowicza 19, 20-004 Lublin; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001004419; NIP: 9462722844, REGON: 523749530.
 2. Adres email: kontakt@menu.pl
 3. Klient: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Konto Klienta: przestrzeń Klienta w Serwisie, oferowana w ramach Usług, stanowiącą indywidualne konto Klienta, umożliwiające Klientowi korzystanie z Serwisu.
 5. Lokalizacja: wyodrębnione fizycznie lub organizacyjnie miejsce lub miejsca, w których świadczona jest przez Klienta działalność gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza Klienta, z tym zastrzeżeniem, że na inną działalność gospodarczą niż działalność gastronomiczna Klient musi uzyskać zgodę Usługodawcy, w formie co najmniej dokumentowej. Nadmienia się, że w ramach jednego Konta Klient, może prowadzić dowolną ilość Lokalizacji oraz korzystać z różnych numerów ewidencji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (NIP).
 6. Okres Testowy: okres, w którym nowy Klient może korzystać nieodpłatnie z Usług Serwisu, na zasadach każdorazowo ustalonych przez Usługodawcę oraz wynikających z niniejszego Regulaminu. Warunkiem skorzystania z Okresu Testowego przez Klienta jest potwierdzenie adresu e-mail podanego przy rejestracji Konta Klienta w terminie 3 dni od dnia jego założenia. Okres Testowy kończy się każdorazowo po upływie ustalonego przez Usługodawcę czasu oraz dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu płatności, w tym również przez podanie danych weryfikacyjnych prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, w zakładce Ustawienia, Rozliczenia i płatności oraz ich akceptacji przez Usługodawcę. Niedokonanie przez Klienta wyboru sposobu płatności do dnia zakończenia Okresu Testowego, będzie skutkować blokadą Konta Klienta. Klient będzie uprawniony do jego odblokowania po uprzednim skontaktowaniu się z Usługodawcą i wybraniu sposobu płatności.
 7. Opłata: opłata za korzystanie z usług Serwisu, każdorazowo ustalana dla Klienta przez Usługodawcę. Może przybrać formę zryczałtowanej opłaty lub prowizji od dokonanej końcowej wartości sprzedaży przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, płatnej w zależności od wybranej formy dokonywania płatności przez Klienta. Opłata po zakończeniu Okresu Testowego będzie rozliczana w następujący sposób: od dnia zakończenia Okresu Testowego do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie Okresu Testowego w wysokości określonej każdorazowo przez Usługodawcę. Od kolejnego miesiąca kalendarzowego, tj. następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia Okresu Testowego, Opłata jest naliczana zgodnie z Cennikiem, dostępnym na stronie: www.menu.pl/pricing.
 8. Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin, regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które polegają na udostępnianiu Kleinowi funkcjonalności Serwisu w zakresie korzystania z Usług. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Serwis: oznacza serwis internetowy o nazwie handlowej „Menu.pl”, prowadzony przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Regulaminie.
 11. Umowa: stosunek prawny powstały pomiędzy Stronami o treści wynikającej z Regulaminu.
 12. Usługi: zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na podstawie Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również wszelkie usługi świadczone w związku z prowadzonym serwisem, tzw. usługi dodatkowe,
 13. Operator płatności online: oznacza zewnętrznego operatora płatności online, za pośrednictwem którego konsumenci mają możliwość dokonywania płatności za zamówienia dokonywane na stronie Klienta. Operatorem jest: serwis imoje prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
  Logo operatora:

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Klientem może zostać wyłącznie osoba lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
 3. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta, w ramach którego nie nakładane są żadne ograniczenia co do ilości Lokalizacji zarządzanych przez Klienta.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: menu.pl
 5. Uzyskanie statusu Klienta wymaga założenia Konta Klienta i potwierdzenie adresu email podanego w procesie zakładania Konta Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 6. Zgoda na rejestrację oznacza zgodę i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem Umowy między Stronami, o treści wynikającej z Regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

§ 3. USŁUGI

 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są następujące Usługi:
  a. przeglądanie zawartości Serwisu, w celu zapoznania się i wykorzystywania jego funkcjonalności;
  b. Konto Klienta i powiązane z nim usługi – konto służące do korzystania z funkcjonalności Konta Klienta w Serwisie. Korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po rejestracji konta.
  c. Baza Wiedzy – materiały Serwisu udostępnione Klientom zawierające informacje, materiały marketingowe oraz materiały wideo prezentujące zasady działania Serwisu, w tym Usług i pozostałych usług powiązanych dostępnych w Serwisie.
  d. Newsletter – usługa przesyłania wiadomości (informacji) poprzez Newsletter, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony na rzecz Klientów. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Klienta na wysyłkę Newslettera i prowadzenie przez Usługodawcę takiej formy komunikacji z Klientem. Newsletter będzie obejmował m.in. materiały promocyjne, marketingowe, dot. funkcjonalności Serwisu oraz inne, wedle uznania Usługodawcy.
 2. Korzystanie z Serwisu w zakresie Usług, z wyłączeniem Okresu Testowego, jest uzależnione od dokonania płatności Opłat.
 3. Korzystając z Usług Klient nie nabywa żadnych praw autorskich ani praw licencyjnych do Serwisu i oprogramowania, które pozostają własnością Usługodawcy. Dotyczy to również poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klientów w zakresie wsparcia wdrożeń stron internetowych, w tym indywidualnych projektów w zakresie Lokalizacji stron internetowych w oparciu o funkcjonalność Serwisu. Klient zastrzega sobie prawo do korzystania z tych rozwiązań wyłącznie w trakcie korzystania z Usług. Jeżeli strony Lokalizacji korzystające z funkcji serwisu zawierają poszczególne pozycje przewidziane do realizacji przez Klienta, Klient zastrzega sobie do nich wszelkie prawa. Jeżeli jednak nowy utwór w rozumieniu prawa autorskiego powstaje w wyniku dostosowania osobistego projektu klienta przez Usługodawcę, pełne prawa autorskie przysługują Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania funkcjonalności oferowanych w serwisie Usług, starając się dochować dostępności funkcjonalności dla dotychczasowych Klientów.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z Usług w zakresie prowadzonej przez siebie Lokalizacji.

§ 4. KONTO KLIENTA

 1. Rejestracja możliwa jest za pomocą dedykowanego formularza rejestracyjnego. W celu rejestracji Konta Klient zobowiązany jest:
  a. podać następujące dane:
  -- nazwa Konta,
  -- adres e-mail,
  b. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego treści,
  c. potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności.

 2. W każdym momencie Klient ma możliwość zapoznania się z warunkami Regulaminu, które mogą zostać przez Klienta zachowane na dowolnym trwałym nośniku. Wypełniając i akceptując formularz rejestracyjny, Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża zgodę na związanie się proponowanymi warunkami.

 3. Osoba rejestrująca Konto w imieniu Klienta, akceptuje Regulamin oraz oświadcza, iż uprawniona jest do reprezentacji Klienta. Na wyraźne żądanie Usługodawcy, taka osoba jest zobowiązana do przedłożenia stosownego dokumentu umocowującego do działania w imieniu i na rzecz Klienta.

 4. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail Klienta zostanie wysłany link aktywujący Konto Klienta. Zalogowanie do Konta Klienta będzie możliwe po aktywacji, która powinna nastąpić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym.

 5. Aktywacja Konta Klienta powoduje rozpoczęcie biegu Okresu Testowego, w ramach którego Klient może bezpłatnie korzystać z funkcjonalności Serwisu na warunkach i zasadach ustalonych przez Usługodawcę.

 6. Podanie danych rozliczeniowych przez Klienta, w tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu możliwości korzystania z wszystkich funkcjonalności Usług oraz jest warunkiem zakończenia Okresu Testowego i uniknięcia blokady Konta Klienta. W każdym czasie obowiązywania Umowy dane podane przez Klienta powinny być aktualne i prawdziwe.

 7. Wyjściową konfigurację Usługi stanowi konfiguracja Konta Klienta przypisana mu przez Usługodawcę, która następnie może być modyfikowana przez Klienta w okresie obowiązywania Umowy. W celu modyfikacji zakresu dostępnych Usług, Klient może składać Usługodawcy dyspozycje zmian w formie elektronicznej.

§ 5. OPŁATA

 1. Opłata stanowi wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie Klientowi Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wysokość Opłaty uzależniona jest od przypisanych Klientowi Usług (również tzw. dodatkowych Usług). Ceny podane są zgodnie z wyborem Klienta w złotych polskich (PLN) i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 3. Wysokość Opłaty za kolejny okres rozliczeniowy ustalana jest na podstawie cennika, dostępnego na stronie https://menu.pl/pricing. Strony będą się wzajemnie rozliczać w okresach miesięcznych.
 4. Klient zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy należnej mu Opłaty. Usługodawca udostępnia następujące metody płatności za Opłaty:
  a. w całości lub części, w drodze kompensaty (potrącenie) z płatności online zrealizowanych przez konsumentów podczas składania zamówień, zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu.
  b. na podstawie faktury z terminem płatności (tzw. postpaid) wystawionej po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowy), doręczonej na adres e-mail Klienta, przy czym faktura będzie doręczana Klientom bez względu na rodzaj metody płatności.
  c. domyślną metodą płatności pozostaje kompensata, Usługodawca decyduje o tym jaką metodą płatności będzie rozliczany Klient, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 5. Kompensacie podlegają wszystkie Opłaty za korzystanie z usług Serwisu przy czym:
  a. potrącenie następuje podczas każdej płatności online.
  b. podczas potrącenia pobierane są Opłaty za wszystkie zamówienia (również z wybraną formą płatności gotówka lub karta) od momentu poprzedniej płatności online.
  c. w przypadku braku zamówień z płatnością online (które umożliwiają potrącenie Opłat), Usługodawca może zdecydować o rozliczeniu Opłat na podstawie faktury z terminem płatności (tzw. postpaid).
  d. Usługodawca zastrzega sobie prawo do skompensowania (potrącenia) wszelkich Opłat i faktur na jego rzecz, szczególnie zobowiązań po terminie płatności.
  e. Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail o dokonaniu kompensaty za poszczególne faktury.
 6. Przepływ środków za płatności online:
  a. Usługodawca oświadcza że w żadnym z etapów realizacji płatności online, nie staje się właścicielem środków pieniężnych.
  b. przez cały proces realizacji płatności, Klient pozostaje właścicielem środków pieniężnych poza Opłatami należnymi na rzecz Usługodawcy, potrącanych podczas płatności.
  c. środki są wypłacane bezpośrednio przez Operator płatności online na rachunek bankowy Klienta.
 7. Wypłata środków za płatności online:
  a. za wypłatę środków z płatności online odpowiedzialny jest Operator płatności online, Operator jest zobowiązany do wypłaty środków na rachunek bankowy Klienta następnego dnia roboczego, bez dodatkowych opłat.
  b. środki za płatności online mogą być wypłacane Klientowi na jego rachunek bankowy wyłącznie po uprzednim zweryfikowaniu rachunku bankowego, na który będą następowały wypłaty. W tym celu na rachunek bankowy Usługodawcy należy wykonać przelew w wysokości 1zł.
  c. dane odbiorcy przelewu weryfikacyjnego: Menu.pl Sp. z o.o., Narutowicza 19, 20-004 Lublin.
  d. numer rachunku bankowego: 88 1050 1823 1000 0090 8339 8405, ING Bank Śląski.
  e. Podając w tytule: NIP firmy i nazwę lokalizacji, np: “9462722844, restauracja smaczne smaki”.
 8. W celu uruchomienia systemu zamówień online, Klient musi zaoferować konsumentom co najmniej jedną formę płatności, podczas gdy płatności online są formą obligatoryjną, jej aktywnością zarządza Usługodawca.
 9. W przypadku sytuacji opisanej w ust. 4 lit. c. powyżej, faktura wystawiana będzie pierwszego dnia każdego kolejnego okresu rozliczeniowego i przesłana na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta. Faktura wystawiana będzie na dane do faktury wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta.
 10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą należności wynikającej z dostarczonej Klientowi faktury VAT.
 11. W przypadku opóźnienia w płatności faktury, Usługodawca uprawniony jest do naliczania Klientowi odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
 12. Klient oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur i upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz przesłania jej na adres e-mail Klienta wskazany przy rejestracji Konta Klienta.
 13. Brak terminowej zapłaty należności wynikającej z doręczonej faktury w pełnej wysokości skutkować będzie powiadomieniem Klienta o zaległościach. Opóźnienie w zapłacie uprawnia Usługodawcę do zawieszenia świadczenia Usług do czasu uregulowania płatności.
 14. W przypadku opóźnienia w zapłacie Usługodawca może zawiesić Klientowi możliwość korzystania z Serwisu, a w przypadku przedłużającego się opóźnienia w zapłacie, tj. pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu i jego bezskutecznego upływ, Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Opłat. Zmiana w stosunku do Klienta, który w momencie dokonywania jego zmiany posiada opłacony okres rozliczeniowy, będzie obowiązywać w stosunku do tego Klienta nie wcześniej niż od kolejnego okresu.

§ 6. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. W ramach akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Klient zobowiązuje się w szczególności, lecz nie tylko do:
  a. poprawnej (zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym) konfiguracji Lokalizacji prowadzonej w ramach zakładania Konta Klienta - Lokalizacja.
  b. wprowadzić postanowienia dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów Lokalizacji – w postanowieniach musi być wyraźnie zaznaczone, że Klient jest dostawcą usługi gastronomicznej (lub innej, o ile Klient uprzednio uzyskał zgodę Usługodawcy) oraz sprzedawcą towaru (dania) na rzecz konsumenta,
  c. przedstawić treść polityki prywatności klientom Lokalizacji – treść polityki prywatności musi jednoznacznie identyfikować Klienta jako zarządcę danych klienta Lokalizacji,
  d. wprowadzenie treści klauzuli informacyjnej (RODO) dla klientów Lokalizacji – treść polityki prywatności musi jednoznacznie wskazywać, że Klient jest administratorem danych klientów Lokalizacji,
  e. prawidłowego określenia stawki podatku dla sprzedawanych w ramach Lokalizacji produktów (dań) poprzez podanie cen w kwocie brutto (z uwzględnieniem prawidłowej stawki podatku).
 2. Klient zobowiązany jest ponadto do:
  a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami umowy, w tym postanowieniami obowiązującego prawa o niepublikowaniu w serwisie treści zabronionych przez Usługodawcę;
  b. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i usługodawców;
  c. korzystania z Serwisu wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością.

§ 7. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem z należytą starannością.
 2. Usługodawca może zostać zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług z następujących przyczyn niedotyczących Usługodawcy, w szczególności leżących po stronie operatora teleinformatycznego zapewniającego dostęp do sieci Internet lub z powodu działania siły wyższej.
 3. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i autentyczności treści wprowadzanych przez Klienta oraz sposobu korzystania przez niego z serwisu. Klienci korzystający z Usług w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej robią to na własne ryzyko.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. W przypadku braku możliwości korzystania z Serwisu, z którego Usług korzysta Klient, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak funkcjonalności usługi w czasie awarii Serwisu.
 2. W przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, Usługodawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność. W pozostałych przypadkach, niezależnie od podstawy prawnej jej dochodzenia, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do rzeczywistej szkody, z zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wynikająca z umowy nie przekroczy całkowitego kosztu poniesionego przez Klienta. Wyłączona zostaje odpowiedzialność za utracone korzyści. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę jakichkolwiek informacji od właściwego organu bądź instytucji państwowej o wykorzystaniu przez Klienta świadczonych na jego rzecz Usług w celu niezgodnym z prawem, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług na rzecz Klienta, bez względu na to czy decyzja danego organu lub instytucji będzie go do tego zobowiązywać.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  a. konfigurację Konta Klienta,
  b. udostępnienia konta osobom nieupoważnionym do korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania loginu i hasła Klienta przez osoby trzecie, w tym również nieupoważnione przez Klienta;
  c. w zakresie jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Klienta w Serwisie – Usługodawca nie weryfikuje legalności wszelkich działań Klienta w ramach świadczonych usług. Wszelkie czynności wykonane za pośrednictwem Serwisu, w tym dokonane przez osoby trzecie posługujące się loginem oraz hasłem Klienta, w tym również działania osób nieupoważnionych przez Klienta, lecz posługujących się jego ważnym loginem i hasłem do Konta Klienta, będą przypisane Klientowi.
 4. Klient zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klientów Lokalizacji, która związana byłaby z ich roszczeniami w zakresie:
  a. braku realizacji na ich rzecz złożonych za pośrednictwem Serwisu i Lokalizacji zamówień posiłków lub innych towarów (o ile dopuszczona została taka usługa przez Usługodawcę),
  b. powierzenia lub udostępnienia Usługodawcy danych Klientów Lokalizacji, bez istniejące podstawy prawnej.

§ 9. DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca pełni rolę administratora danych osobowych związanych z danymi osobowymi podanymi przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta, a także danymi rozliczeniowymi oraz kontaktowymi wprowadzonymi do Serwisu przy rejestracji Konta Klienta. W zakresie danych osobowych klientów Lokalizacji, Usługodawca pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane.
 2. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w tym, tzw. nieuprawnionym ujawnieniem, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta, Usługodawca, gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również zgodnie z RODO. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje o Usługodawcy jako Administratorze danych osobowych określone są w Polityce Prywatności – udostępniona na stronach Serwisu.
 4. Strony Serwisu wykorzystują pliki typu cookies. Warunki zasad korzystania z danych gromadzonych automatycznie przez Serwis uregulowane są odrębną polityką ds. cookies, dostępną na stronie www.menu.pl.
 5. Korzystanie z Usług może wiązać się z przetwarzaniem danych klientów Lokalizacji, których administratorem jest Klient. Usługodawca oświadcza, że dane te nie będę wykorzystywane w żadnym innym celu niż określone niniejszym Regulaminem.

§ 10. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację na działanie Serwisu, za pośrednictwem wiadomości e-mail, kierowanej na adres e-mail: reklamacje@menu.pl  z dopiskiem „Reklamacja”, która to wiadomość powinna zawierać co najmniej dane Klienta, adres e-mail do kontaktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia danych podanych w reklamacji dla prawidłowego jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się do Klienta na adres e-mail podany do kontaktu, o ich uzupełnienie, wskazując zakresu oraz termin uzupełnienia. Uzupełnienie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi to przed rozpoczęciem procesu rozpatrzenia reklamacji, a do czasu złożenia przez Klienta dodatkowych dokumentów, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci lub po prawidłowym uzupełnieniu. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie na wskazany przez Klienta adres e-mail do kontaktu.
 4. Wszelkie powiadomienia, uwagi i pytania w zakresie funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail: kontakt@menu.pl.

§11. WARUNKI UMOWY ORAZ ZAWIESZANIA ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili rejestracji Konta Klienta oraz potwierdzenia adresu e-mail podanego przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta w terminie 3 dni od dnia doręczenia linku aktywacyjnego do konta oraz jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Klient jest uprawniony, do zgłoszenia Usługodawcy prośby o wstrzymanie okresu świadczenia Usług, przy czym, każdorazowo okres oraz jego odpłatność będzie przedmiotem ustaleń między Klientem a Usługodawcą. Dodatkowo, Klient może w każdym momencie trwania Umowy, wypowiedzieć Umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Strony przyjmują, iż do złożenia wypowiedzenia Umowy wystarczające jest złożenie Usługodawcy oświadczenia w formie co najmniej dokumentowej, przesłanej na adres e-mail: kontakt@menu.pl, wiadomość o tytule „WYPOWIEDZENIE UMOWY”. Wypowiedzenie Umowy pozostaje bez wpływu na konieczność rozliczenia się Klienta z Usługodawcą.
 3. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie jej trwania z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Powyższe, nie wyłącza zakończenia współpracy Stron w drodze porozumienia rozwiązującego.
 4. Niezależnie od powyższych okoliczności, Usługodawca ma prawo do do zawieszenia Klientowi korzystanie z Usług w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu:
  a. naruszenia (zawinione oraz niezawinione) przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
  b. działania Klienta mogą narazić Usługodawcę na roszczenia osób trzecich;
  c. działania Klienta naruszają lub zagrażają renomie Usługodawcy lub Serwisu.
  Dla uniknięcia wątpliwości, Usługodawcy pozostaje uprawniony do naliczania Opłat, o ile przyczyna zawieszenia Konta Klienta jest wyłączną przyczyną Klienta.
 5. Zawieszenie świadczenia Usług oznacza czasowe ograniczenie funkcjonalności Konta Klienta, do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości może obejmować brak możliwości dostępu (zalogowania się) do Konta Klienta.
 6. Usługodawca ma prawo uniemożliwić Klientowi ponowną rejestrację w Serwisie gdy Konto Klienta zostało wcześniej zawieszone lub Klient został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu oraz w sytuacji wystąpienia innych okoliczności, w których Usługodawca uzna to za stosowne.
 7. Usługodawca ma prawo do rozwiązania z Klientem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji, gdy:
  a. Klient zalega z zapłatą Opłaty po uprzednim wezwaniu do zapłaty oraz bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni ;
  b. Klient wykorzystuje Usługi Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub w sposób naruszający przepisy prawa lub Klient popełnił czyn zabroniony przy wykorzystaniu dostępnych w Serwisie Usług, a Usługodawca powziął o tym informacje;
  c. działania Klienta są na szkodę Usługodawcy,
  d. Klient dokonał rejestracji Konta Klienta przy wykorzystaniu danych niezgodnych z prawdą,
  e. Klient narusza (bez względu na wolę) wszelkie zobowiązania nałożone na niego niniejszym Regulaminem,
  f. Klient w inny sposób narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, które mogą doprowadzić do powstania szkody po stronie Usługodawcy.
 8. Bez względu na przyczynę rozwiązania Umowy, Klient nie jest uprawniony do otrzymaniu zwrotu Opłaty (w całości lub w części) za niewykorzystany okres korzystania z Usług, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

§ 12. INNE POSTANOWIENIA

 1. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony w szczególności do zażądania od Klienta przesłania dokumentów niezbędnych w celu weryfikacji faktycznego prowadzenia działalności w ramach Lokalizacji, której dane wprowadził przy konfiguracji Konta Klienta. W razie wątpliwości w tym zakresie, do czasu ich wyjaśnienia, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia Klientowi świadczenia Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące wynikiem działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, a których dana Usługodawca nie mógł przewidzieć ani im zapobiec. Przez siłę wyższą należy rozumieć w szczególności zdarzenia takie jak: epidemia, wojna, zamieszki, rozruchy, klęski naturalne takie jak np. silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, akty i decyzje władzy państwowej, jeżeli Usługodawca nie mógł przewidzieć przeszkody i jej zapobiec. W przypadku zaistnienia siły wyższej Usługodawca, poinformuje o tym Klienta, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.
 3. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę w celach promocyjnych, w tym marketingu, nazwy, znaków towarowych lub innych oznaczeń handlowych Klienta oraz materiałów graficznych prezentujących warstwę wizualną stron internetowych Lokalizacji, które prowadzone są przez Klienta przy wykorzystaniu Usług.
 4. W ramach wyrażonej przez Klienta zgody, Usługodawca może wykorzystać materiały, o których mowa w ust. 3 powyżej, na stronie internetowej Usługodawcy oraz w prowadzonych przez niego kanałach social media, a także w ofertach, broszurach informacyjnych lub innych materiałach marketingowych.
 5. Klient może wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywanych przez Usługodawcę materiałów, o których mowa w ust. 3 powyżej, wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności, jeżeli sposób ich wykorzystania przez Usługodawcę narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich lub Klienta.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy taka potrzeba zachodzi w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jak również w sytuacji zmiany zakresu świadczonych Usług. Każda istotna zmiana Regulaminu skutkować będzie zawiadomieniem Klientów o zmianie w formie mailowej, uwzględniając nową (zmienioną) treść Regulaminu oraz Usługodawca zamieści na stronach Serwisu informacje o zmianie Regulaminu, nową treść Regulaminu oraz datę jego wejścia w życie.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę w zawiadomieniu, nie krótszym jednak niż 14 dni od momentu powiadomienia Klientów o zmianach.
 3. Brak akceptacji zmian Regulaminu, uprawnia Klienta uprawnienie do rozwiązania Umowy z Usługodawcą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian, powiadamiając o tym Usługodawcę.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie, tj. właściwe dla siedziby Usługodawcy.
Potrzebujesz pomocy? Masz dodatkowe pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Rozpocznij chat
Napisz do nas na maila
Masz pytanie? Zadzwoń